~Eratkan Ukhuwah Gerakkan Islah~

 

~ Saturday, October 23, 2004"Timah oi,cam mane ni...dah puas rayau shopping complex ni...tak gak jumpa2 buku apa ertinya saya menganut islam"

"Kita baca online je la ye che mat...aku pun dah letih dah ni"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Buku: Apa Ertinya Saya Menganut Islam

Buku: Apa Ertinya Saya Menganut Islam

Bahagian Pertama
APA ERTINYA SAYA MENGANUT AGAMA ISLAM

Tajuk-tajuk

1.1. Saya mestilah muslim disudut akidah.
1.2. Saya mestilah muslim di sudut ibadah.
1.3. Saya mestilah muslim di sudut akhlak.
1.4. Saya mestilah muslim di sudut keluarga.
1.5. Saya mestilah dapat menguasai diri
1.6. Saya mestilah yakin bahawa masa depan adalah untuk Islam.

Pengantar bahagian pertama:

Tajuk bahagian pertama dan buku ini ialah Apa ertinya saya menganut Islam. Bahagian ini membentangkan sifat-sifat yang seharusnya ada pada setiap insan sehingga beliau boleh dianggap muslim yang sebenamya.

Penggabungan diri ke dalam agama Islam bukanlah penggabungan yang diwarisi, bukan juga penggabungan kerana hobi, bukan penggabungan lahiriah. Penggabungan yang dimaksudkan ialah penggabungan ke dalam Islam itu sendiri, beriltizam dengan Islam dan menyesuaikan diri dengan Islam dalam semua aspek hidup.

Dalam tulisan yang. mendatang ini saya akan cuba dengan ringkas menonjolkan sifat-sifat yang seharusnya ada dalam diri setiap muslim, supaya dengan kewujudan sifat ini penggabungan dirinya ke dalam agama Islam merupakan penggabungan yang sah dan benar. Firman Allah:

"Dia telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslimin dan dahulu dan (begitu pula) dalam (AlQuran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi ke atas kamu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia." (S. 22:78)

1.1. Saya mestilah Muslim di sudut Aqidah

Akidah yang benar dan sah adalah menjadi syarat pertama kepada pengakuan seseorang yang telah menerima Islam sebagai agama yang mengatur hidupnya. Akidah tersebut mestilah sejajar dengan apa yang telah termaktub dalam kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah s.a.w. Saya mestilah beriman dan mempercayai perkara yang telah diimani dan dipercayai oleh para salafussaleh dan para imam yang telah terbukti kebajikan, kebaikan, ketakwaan dan kefahaman mereka yang tepat dan benar terhadap Islam.

Untuk menjadikan akidah saya benar-benar diiktiraf sebagai akidah seorang muslim saya mestilah:

1. Mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Kesemua ini dapat dibuktikan melalui keindahan, kerapian dan keselarasan alam ciptaan Allah, yang mana setiap unit alam ciptaan Allah ini memerlukan unit yang lain untuk menjamin kewujudan dan kestabilannya. Satu unit dan kejadian alam ini tidak mungkin wujud dalam keadaan yang stabil tanpa kewujudan unit yang lain.

Kewujudan alam yang seindah dan sekemas ini tidak akan terjamin keselamatan dan kesejahteraannya tanpa tadbir dari Allah yang maha berkuasa. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman:

"Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-tuhan se/ain Allah tentulah keduanya itu telah rosak
binasa, maka maha suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan." (S. 21:22)

2. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah tidak mencipta Alam ini tanpa tujuan atau untuk bermain-main sahaja, kerana perbuatan sia-sia dan main-main yang tidak mempunyai tujuan itu tidak layak bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan.

Matlamat dan tujuan Allah menciptakan alam ini sukar difahami secara terperinci kecuali melalui seorang rasul yang diutuskan Allah atau melalui wahyu Allah. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

"Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu untuk bermain-main (sahaja) dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami, maka maha suci Allah raja yang sebenarnya tiada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) arasy yang mu/ia." (S. 23:115 - 116)

3. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab untuk tujuan mengajar manusia mengenal Allah dan memberitahu mereka tentang matlamat dan kewujudan mereka di dunia ini, dan ke mana akhirnya penghidupan mereka. Saya mestilah beriman bahawa nabi Muhammad s.a.w. adalah rasul yang terakhir dari para rasul yang diutuskan Allah. Beliau telah dibantu dan diperkuatkan Allah dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal abadi. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) sembablah Allah (sahaja) dan jaubilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleb Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya." (S. 16:36)

4. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa matlamat hidup manusia dalam kehidupan dunia ini ialah untuk mengenal Allah sebagaimana sifat-sifatNya yang telah diterangkan Allah, taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepadaNya. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu, Aku tidak sekali-kali menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan, sesungguhnya Allah, Dialah yang maha memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh." (S. 51:56 - 58

5. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa syurga adalah balasan dan ganjaran bagi mukmin yang taat dan neraka adalah balasan dan ganjaran siksa bagi orang-orang kafir. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

"Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk neraka." (S. 26:7)

6. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa manusia itu dapat dan boleh mencapai kebaikan dan kejahatan melalui daya usaha, ikhtiar dan kehendaknya. Tetapi sungguhpun demikian pada hakikatnya saya tidaklah dapat mencapai kebaikan kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah. Begitu juga saya tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan kecuali dengan kehendak Allah. Kesemua ini adalah dalam lingkungan izin dan kehendak Allah. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

"Dan jiwa serta penyempurnaannya (penciptaannya) maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkan nya." (S. 91)

Dan firman Allah lagi:

"Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (S. 74:38)

7. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa pensyariatan (penciptaan dan penggubalan) undang-undang adalah hak mutlak bagi Allah. Syariat dan undang-undang Allah ini tidak boleh dilewati atau dilanggar. Satu-satunya yang harus bagi muslim ialah melakukan ijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum dar nas-nas syariat Allah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syariat itu sendiri. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah (yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Tuhanku, kepadaNyalah aku bertawakkal dan kepadaNyalah aku kembali." (S. 41:10)

8. Saya mestilah mempelajari dan berusaha untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Dalam hubungan ini Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis yang mana Rasulullah sa.w. telah bersabda:

"Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu, tidak seorangpun yang menghafaznya kecuali beliau akan masuk syunga. Allah itu ganjil (yakni tidak genap) dan Allah menyukai perkara yang ganjil (tidak genap)."

9. Saya mestilah berfikir tentang makhluk ciptaan
Allah, bukan berfikir tentang zat Allah. Ini saya lakukan kerana patuh dan tunduk kepada perintah Rasulullah s.a.w. sebaimana yang tersebut daIam sabdanya:

"Berfikirlah tentang kejadian ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah kerana kamu tidak dapat mentakdirkan (menentukan zat) Allah sebenarnya." Hadis diriwayatkan oleh Abu Nuiam dalam Al-Hilyah dan diriwayatkan juga oleh Al-Asbihani dalam At-Targhib Wat-Tarhib.

10. Mengenai sifat-sifat Allah pula telah banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menunjukkan sifat-sifat Allah dan kesempurnaan sifat uluhiahNya. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan wujudnya Allah subhanahuwatala itu ada ayat-ayat yang menunjukkan sifat Qidam (sedia) dan Baqa’ (kekal) bagi Allah. Ada pula ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah itu bersalahan (tidak sama) dengan makhluk ciptaanNya, ayat-ayat yang menafikan wujudnya anak, bapa, sesuatu yang menyerupai dan bandingan bagi Allah. Ada pula ayat.ayat yang menunjukkan bahawa Allah berdiri sendiri dalam erti kata bahawa Allah tidak memerlukan pertolongan dan makhluk ciptaanNya, malah makhluk ciptaanNya itulah yang berhajat kepadaNya. Ada juga ayat-ayat yang menunjukkan wahdaniat (keesaan) Allah baik pada zatNya, sifatNya, perbuatanNya dan urusan tadbirNya. Ada ayat-ayat yang menunjukkan kudrat dan kebesaran Allah, ayat-ayat yang menunjukkan keluasan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, ayat-ayat yang menunjukkan iradah (kehendak) Allah yang mengatasi segala iradah dan kehendak makhluk ciptaanNya dan ada ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah bersifat hayat (hidup) yang kamel (sempurna), malah masih banyak terdapat ayýat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat dan kesempurnaan Allah yang tidak putus-putus dan tidak diketahui hakikatnya oleh akal manusia. Kita tidak menghadbataskan pujian kita kepada Allah sebagaimana Allah telah memuji diriNya.

11. Saya mestilah berkeyakinan bahawa pendapat para salafus-saleh lebih utama untuk diikuti supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubung dengan permasalahan ta'wil, pembekuan nas dan menyerahkan perkara-perkara seperti ini kepada ilmu dan pengetahuan Allah. Saya juga mestilah berkeyakinan bahawa penta’wilan yang dibuat oleh golongan khalaf (yang datang kemudian) tidak boleh dijadikan sebab kepada perselisihan yang berpanjangan antara golongan khalaf dan lainnya baik di masa lampau atau masakini.

12. Saya mestilah mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata, tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu. Pengabdian diri kepada Allah ini saya lakukan kerana menyahut seruan Allah yang disampaikan melalui para rasul yang telah menyeru manusia-manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah semata-mata dan tidak tunduk kepada selain Allah. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan seorang rasul kepada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu." (S. 16:36)

13. Saya hendaklah takut kepada Allah semata-mata dan tidak takut kepada selain dari Allah. Ketakutan saya kepada Allah itu seharusnya mendorong saya menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dimurkai dan diharamkan Allah. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar." (S. 67:12)

Firman Allah lagi:

"Barang siapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadaNya maka mereka adalah orang-orang. yang mendapat kemenangan." (S. 24:52)

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 4:53 PM

 

~ Friday, October 22, 2004"Tolong...tolong...ada org nak ragut saya"
"Shhh...jgn la jerit kuat2...aku nak pinjam buku ko je"
"Nak pinjam buku pun jgn la tarik2 org...buku mana satu yg ko nak?"
"Buku..."


Bismillahirrahmaanirraheem...

Buku: Apa Ertinya Saya Menganut Islam

Pendahuluan:

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada RasulNya.
Buku ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama membentangkan sifat-sifat yang semestinya wujud pada setiap muslim, supaya dengan kewujudan sifat-sifat ini beliau benar-benar Islam.

Bahagian pertama ini menerangkan sifat-sifat yang seharusnya terdapat pada setiap mereka yang menggabungkan dirinya ke dalam agama Islam.

Kebanyakan orang menganut agama Islam kerana hobi atau kerana mereka dilahirkan oleh dua ibubapa yang muslim. Pada hakikatnya mereka ini tidak memahami erti penggabungan diri mereka ke dalam agama Islam. Mereka juga tidak mengetahui tuntutan dan penggabungan diri mereka ke dalam agama Islam, oleh kerana itulah saudara lihat mereka berada di satu pihak sedang Islam berada di pihak yang lain.

Matlamat dan bahagian pertama ini ialah untuk menjawab semua soalan-soalan ini juga untuk menjelaskan apa yang dituntut oleh Islam dan seorang muslim, supaya dengan itu penggabungan dirinya ke dalam agama Islam merupakan penggabungan yang betul dan hakiki, seterusnya supaya beliau benar-benar Islam. Firman Allah:


“Dia telah memilih kamu dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim, Dia telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslimin dahulu dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kamu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah, Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (S. 22:78)

Bahagian kedua pula menjelaskan kewajipan beramal untuk Islam dan kewajipan menggabungkan diri ke dalam harakah Islamiah. Bahagian ini juga menerangkan sifat-sifat gerakan Islam, matlamat, wasilah, falsafah dan cara beramal bagi gerakan Islam dan sifat-sifat yang seharusnya ada pada mereka yang menggabungkan diri ke dalam gerakan Islam.

Satu hal yang perlu disebutkan di sini, bahawa secara umum, kejadian-kejadian yang berlaku dalam dunia Islam, secara khusus di negara-negara Arab menunjukkan suatu hakikat yang besar iaitu umat Islam hidup dalam kekosongan yang membunuh kehidupan dalam semua bidang.

Dalam satu jangka masa yang mencabar ini umat Islam telah mengalami suatu keadaan yang amat buruk, yang mana (dalam period ini) kebanyakan sistem dan prinsip telah gugur. Banyak pimpinan dan gerakan yang hancur apabila berdepan dengan cabaran-cabaran semasa yang berbagai corak dan bentuk. Sistem, prinsip, pimpinan dan gerakan ini gugur kerana tidak mempunyai sebab-sebab yang membolehkannya untuk kekal berterusan.

Gugur kerana sistem, prinsip, gerakan dan pimpinan ini hanyalah merupakan slogan-slogan kosong dan palsu yang tidak mempunyai nilai dan kualiti.

Gugur kerana ia tidak tulin dan asli. Ia tidak menggambarkan keperibadian umat Islam. Ia adalah sistem, prinsip, grakan dan pimpinan yang asing, dicipta dan diimport, sama sepenti kita mengimport pakaian.

Oleh itu ia tidak kekal lama. Dalam masa yang singkat ia telah tumpas dan dalam tempoh masa yang sedikit ia telah membuktikan keburukan-keburukannya sendiri.

Oleh kerana itulah rakyat umum telah menolak. nya. Ia adalah sistem prinsip, gerakan dan pimpinan yang asing bagi umat Islam, tidak serasi dengan prinsip dan keyakinan mereka.

Keadaannya samalah seperti buah pinggang atau jantung yang digantikan pada seseorang, sekalipun jasad itu menerimanya untuk satu jangka waktu yang pendek yang dipenuhi dengan azab sengsara tetapi kemudian jasad itu akan lemah dan mati.

Inilah yang berlaku kepada umat Islam sewaktu mereka menyedari keadaan mereka yang lemah dan sakit. Tetapi mereka tidak terus berfikir apakah yang harusnya dilakukan, malah terus mengimport prinsip dan sistem ciptaan manusia yang disangkakannya baik dan sesuai, sedangkan pada hakikatnya prinsip dan sistem itu sendiri mengandungi unsur-unsur kehancuran dan keruntuhan, mengandungi unsur-unsur krisis dan kerosakan, unsur-unsur ketumpasan dan keciciran.

Proses pertama selesai dengan menanamkan tamadun barat dan faham kapitalis ke dalam diri umat Islam. Sebagai akibatnya muncullah penyakit barah dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi dan siasah. Penyakit barah yang telah merosakkan keperibadian umat Islam, mengacau-bilaukan fikirannya merosakkan akhlaknya dan pada akhinnya menyediakan keadaan kepada umat Islam untuk menerima kekalahan pertama pada tahun 1948.

Walau bagaimanapun pahitnya pengalaman dan buruknya keadaan yang menimpa tetapi umat Islam masih tetap kekal menjadi tawanan kepada ketumpasan dan keciciran, terikat dengan sentimennya, tertipu oleh slogan-slogan yang palsu dan lahiriah yang mengelirukan. Inilah yang menyebabkan umat Islam menerima kekalahan buat kali kedua, ketiga dan keempat, kekalahan demi kekalahan. Segala sistemnya yang melaungkan pembangunan, revolusi dan sama rata sama rasa tidak sedikitpun memberi sebarang faedah, malah persahabatannya yang erat tidak sedikitpun dapat menolak bencana.


Kalau ketewasan dalam tahun 1948 adalah akibat dari mengekori barat maka ketewasan pada tahun 1967 adalah akibat dari mengikut proletariat yang berfaham kiri.

Umat Islam keluar dan peristiwa-peristiwa ini dengan pengalaman yang penuh duka dan menyayat yang mengakibatkan mereka tidak lagi menaruh harapan kepada orang-orang yang cuba memberikan harapan kepada mereka, kepercayaan mereka kepada pembesarpembesar dan pemimpin-pemimpin dari berbagai aliran parti turut berkecai.

Apakah umat Islam telah sedar setelah keadaan yang mereka alami ini?

Apakah pahit maung dan pengalaman ini dapat menyedarkan mereka?

Adakah umat Islam menyedari bahawa kekuatan antarabangsa, baik mana-mana kekuatan sekalipun, kesemuanya bersatu untuk menghancurkan mereka?

Adakah umat Islam mengetahui bahawa timur dan barat, kanan dan kiri kesemuanya adalah musuh mereka, menaruh dendam kesumat terhadap mereka dan sentiasa menunggu peluang untuk menumpaskan mereka?

Tidak ada anggapan yang lebih sesat dari anggapan yang mengatakan bahawa sekiranya umat Islam tidak menjadi golongan kanan mereka mestilah menjadi golongan kiri. Sekiranya umat Islam tidak menjadi komunis mereka mestilah menjadi kapitalis.

Umat Islam mestilah menyedari bahawa mereka mempunyai keperibadian yang tersendiri, berbeza dari orang lain, keperibadian yang bukan kanan dan bukan kiri, keperibadian yang asli, sifat-sifat dan rupabentuknya bersumberkan Islam sebagai agama fitrah dan risalah fitrah. Berdasarkan kepada keaslian dan perbezaan ini umat Islam adalah mampu untuk memegang tampuk aliran fikiran dan siasah dunia.

Umat Islam mestilah mengetahui bahawa kekosongan yang dialaminya sekarang ini tidak akan dapat dipenuhkan oleh program Rumah Putih dari Amerika, tidak juga dapat dipenuhi oleh perancangan Kremlin dari Soviet Russia, tidak juga dapat dipenuhi oleh aliran fikiran Marx dan Lenin, tidak dapat dipenuhi oleh prinsip-prinsip Jipara dan Ho Chi Minh.

Selain dari Islam tidak akan dapat memenuhi kekosongan ini, baik kekosongan dalam sudut akidah, sistem, akhlak dan penyusunan undang-undang. Kesemua ini membuatkan gerakan Islam berdepan dengan tanggungjawab sejarah masa depan umat Islam, tanggungjawab yang memerlukan iman dan iradah. Apakah para duat Islam telah menyedari tanggungjawab ini?

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 5:40 PM

 

~ Thursday, October 21, 2004"Cop-cop, ko ckp ape td? ko tak pose?"
"Aku ckp 'aku tak kuasa' la, korek telinga la nanti"
"Ehe,Insya Allah nanti aku korek"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Risalah: Between Yesterday and Today

The Practical Aspects of This System

This Qur'anic order stood in opposition to all other unchallenged systems and theoretical philosophies. It did not allow its principles and teachings to remain as theories in one's head, or ideas confined to books, or words not going further than the mouths of men. On the contrary, it instituted ways to establish them, to strengthen them, and draw profit from their effects and results. It compelled the Ummah which believed and owed allegiance to it, to guard their duties making them a must. Omission from these duties and giving in to whimsical desires is simply unacceptable. Indeed, it rewards the worker, and punishes the negligent, such that it removes him from the boundaries set by the Islamic society and casts him in to an abyss. The most important duties which this order has placed as a protective fence to establish its principles are the following:

a) Prayer, dhikr, repentance, duaa, etc.

b) Fasting, chastity, warning against luxury.

c) Zakah, alms giving, expenditure for benevolent purposes.

d) Pilgrimage, travel, journeying, discovery, and investigation of Allah's Kingdom .

e) Procurement, work, and the prohibition of begging.

f) Jihad, fighting, outfitting fighters, and caring for their families and interests after their departure.

g) Commanding the good and giving sound advice.

h) Forbidding evil, and intervention when it takes place and against its perpetrators.

i) The obtaining of education and knowledge by every male and female Muslim in the various disciplines of life, each one in what suits him best.

j) Sound manners and behaviour and assiduous cultivation of high moral values.

h) Striving for physical health and control of the senses.

k) Social responsibility of both the ruler and ruled, in social welfare and obedience.

A Muslim is compelled to fulfil these obligations and put them into practice as the Qur'anic order has set them out. He must not slacken in performing any of them, for they have all been specified in the Noble Qur'an, and have been unequivocally illustrated in the deeds of the Prophet (PBUH) his Companions and those who followed them in doing good, with simplicity and clarity. Every deed, establishes and affirms one or some of the principles cited above all of which came to benefit mankind by virtue of their results and effects.

The First Islamic State

On the foundation of this virtuous Qur'anic social order the first Islamic state arose, having unshakeable faith in it, meticulously applying it, and spreading it throughout the world, so that the first Khilafah used to say: "If I should lose a camel's lead, I would find it in Allah's Book.". He fought those who refused to pay zakah, regarding them as apostates because they had overthrown one of the pillars of this order, saying: "By Allah, if they refused me a lead which they would hand over to the Apostle of Allah (PBUH), I would fight them as soon as I have a sword in my hand!" For unity, in all its meanings and manifestations, pervaded this new forthcoming nation. Complete social unity arose from making the Qur'anic order and it’s language universal, while complete political unity was under the shadow of the Amir Al-Mumineen and beneath the standard of the Khilafah in the capital. The fact that the Islamic ideology was one of decentralisation of the armed forces, the state treasuries, and the provincial governors proved to be no obstacle to this, since all acted according to a single creed and a unified and comprehensive control. The Qur'anic principles dispelled and laid to rest the superstitious idolatry prevalent in the Arabian Peninsula and Persia. They banished guileful Judaism and confined it to a narrow province, putting an end to its religious and political authority. They struggled with Christianity such that its influence was greatly diminished in the Asian and African continents, confined only to Europe under the guard of the Byzantine Empire in Constantinople. Thus the Islamic state became the centre of spiritual and political dominance within the two largest continents. This state persisted in its attacks against the third continent, assaulting Constantinople from the east and besieging it until the siege grew wearisome. Then it came at it from the west, plunging into Spain, with its victorious soldiers reaching the heart of France and penetrating as far as northern and southern Italy. It established an imposing state in Western Europe, radiant with science and knowledge. Afterwards, it ended the conquest of Constantinople itself and the confined Christianity within the restricted area of Central Europe. Islamic fleets ventured into the depths of the Mediterranean and Red seas, both became Islamic lakes. And so the armed forces of the Islamic state assumed supremacy of the seas both in the East and West, enjoying absolute mastery over land and sea. These Islamic nations had already combined and incorporated many things from other civilisations, but they triumphed through the strength of their faith and the solidness of their system over others. They Arabised them, or succeeded in doing so to a degree, and were able to sway them and convert them to the splendour, beauty and vitality of their language and religion. The Muslims were free to adopt anything beneficial from other civilisations, insofar as it did not have adverse effects on their social and political unity.

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 7:55 PM

 

~ Wednesday, October 20, 2004"Geramnya aku tgk budak tembam ni...eiiii,rasa nak cubit je pipi dia."
"Alamak abis la aku...cam mane nak lari ni...waaaa kantoi la cam ni"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Wadah Wanita Islam: Ramadan bentuk ummah menjadi insan serba baru
Oleh Endok Sempo Mohd Tahir

"MAMA, ulat bulu! Gelinya," Widad menjerit kepada ibunya yang menyiram bunga pada suatu pagi Ramadan di belakang rumahnya

"Jangan pegang, nanti gatal tangan," sahut ibunya mengingatkan anaknya, sambil berlari ke arahnya dengan perasaan bimbang.

Kita dan sesiapa saja akan bertindak seperti Widad dan ibunya apabila berada dalam keadaan seperti itu. Namun, pernahkah kita memerhatikan kehidupan seekor ulat bulu?

Kebanyakan kita melihat ulat bulu dengan perasaan geli-geleman, pandangan yang menjijikkan, bahkan menakutkan. Namun, kita semua tahu bahawa masa jangka hayat seekor ulat bulu tidak lama.

Apabila tiba saatnya, ia akan mengalami satu fasa yang harus masuk ke dalam kepompong selama beberapa hari. Setelah itu, ia akan keluar dalam satu bentuk kewujudan yang lain. Ia menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik.

Semua orang yang memandang akan terpikat dan suka menikmati keindahan warna warni sayapnya. Malah, ada yang ingin menangkapnya untuk dijadikan hiasan. Ada pula yang sengaja mencari dan memburunya semata-mata untuk bahan uji kaji atau keperluan ilmu pengetahuan atau hanya sebagai bahan koleksi.

Semua proses metamorfosis kehidupan ulat bulu yang dibenci, digeruni dan dipandang jijik, akhirnya menjadi kegilaan dan rebutan itu memperlihatkan tanda kebesaran Allah.

Menandakan betapa teramat mudahnya bagi Allah mengubah segala sesuatu daripada perkara menjijikkan, buruk dan tidak disukai, menjadi sesuatu yang indah dan membuat orang senang memandangnya.

Semua itu berjalan melalui suatu proses perubahan yang sudah diatur dan aturannya ditentukan oleh Allah baik dalam bentuk aturan atau hukum alam (sunnatullah). Begitu juga berdasarkan hukum yang disyariatkan kepada manusia yakin al-Quran dan hadis.

Proses metamorfosis ulat ini boleh dianalogikan dengan kehidupan manusia. Saat manusia dapat menjelma menjadi insan yang jauh lebih indah, saat yang paling tepat untuk dilahirkan kembali adalah ketika memasuki Ramadan.

Apabila kita masuk ke dalam 'kepompong' Ramadan, segala tindak tanduk dan amalan selari dengan ketentuan metamorfosis daripada Allah.

Pada peringkat akhir metamorfosis, diharapkan kita akan mendapat hasil yang mampu membuat manusia lain tercengang. Insan baru yang berdarjat muttaqin, memiliki akhlak yang indah dan mempesonakan.

Inti daripada ibadat pada kepompong Ramadan ternyata untuk melatih diri agar kita dapat menguasai hawa nafsu.

Allah berfirman bermaksud: "Dan ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya." – (Surah an-Naazi'aat, ayat 40 hingga 41).

Kita selalu bertanya dalam diri, mengapa agaknya selama ini berasa amat sukar mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya selama ini diri kita dilingkari, diajar dan diajak oleh 'mentor', 'guru' atau 'pelatih' yang mengajak dan membina hawa nafsu ke arah yang tidak disukai Allah.

Mentor itu adalah syaitan laknatullah, yang sangat aktif mengarahkan hawa nafsu kita. Memang itulah tugas syaitan. Malang bagi kita, asal kejadian syaitan dan hawa nafsu adalah makhluk Allah yang tidak kelihatan pada mata kasar. Mereka adalah musuh yang wujud dalam dimensi alam ghaib.

Firman Allah bermaksud: "Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya); sebenarnya dia hanya mengajak golongannya supaya menjadi daripada penduduk neraka." – (Surah al-Faatir, ayat 6).

Namun, kita bersyukur kerana adanya fasa kehidupan dalam kepompong Ramadan selama sebulan ini.

Kita diberi kesempatan sepenuhnya untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu sendiri tanpa gangguan mentor itu.

Oleh itu gunakan kesempatan seperti ini dan janganlah sia-siakannya. Martabat ibadat puasa harus ditingkatkan. Tidak hanya berpuasa dengan menahan diri daripada nafsu perut dan seksual. Kita juga hendaklah aktifkan semua anggota badan yang lain untuk melaksanakan amalan yang dicintai Allah.

Amalan yang dicintai Allah adalah amalan soleh yang beransur-ansur akan mengalah atau meredamkan kemahuan hawa nafsu syaitan.

Jika hawa nafsu syaitan dapat dikendalikan, nafsu yang tidak baik ini akan tunduk pada keinginan atau keazaman soleh.

Dengan demikian, kita yang akan mampu memandu kehidupan ini, tidak lagi dalam kawalan 'mentor' yang lama (hawa nafsu syaitan).

Perkara lain yang paling utama perlu dijaga pada bulan yang sarat dengan barakah ini adalah akhlak.

Barang siapa memperelokkan akhlaknya pada Ramadan, Allah akan menyelamatkannya ketika meniti 'sirat' iaitu banyak kaki durjana tergelincir, demikianlah maksud dari salah satu pesanan Rasulullah saw.

Pada Ramadan ini, kita dianggap sebagai tetamu Allah. Sebagai tuan rumah, Allah sangat mengetahui bagaimana cara melayani tetamunya dengan baik.

Namun, Allah hanya akan melayani dengan baik jika kita tahu adab dan akhlak bertamu, apalagi menjadi tetamu Allah. Salah satunya ialah menjaga puasa dan menjadikannya sesempurna mungkin. Tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, malah seluruh anggota tubuh mesti turut berpuasa.

Marilah kita perbaiki segala keburukan dan kekurangan akhlak kita sebagai tamu Allah kerana tidak mustahil Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh itu, jangan sia-siakan kehadiran bulan yang penuh kemuliaan, kerahmatan dan keberkatan ini.

Semoga Allah Yang Maha Menyaksikan menjadi saksi dan sentiasa melimpahkan inayah-Nya kepada kita sepanjang fasa 'kepompong' Ramadan ini.

Metamorfosis kita akan berakhir dengan kelahiran insan baru, umpama seekor ulat bulu yang keluar menjadi seekor kupu-kupu yang teramat indah dan mempesona.

Marhaban Ya Ramadan, marilah kita berlumba-lumba membuat kebajikan. Gandakan amalan soleh untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

Renung dan hayati firman Allah bermaksud: "Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti telah diwajibkan atas umat terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa." – (Surah al-Baqarah, ayat 183).

Dalam satu hadis qudsi Rasulullah bersabda bahawa Allah berfirman bermaksud: "Semua amal anak Adam dapat dicampuri kepentingan hawa nafsu, kecuali shaum (puasa). Maka, sesungguhnya shaum itu semata-mata untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya." – (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalamposted by scouser at 4:54 PM

 

~ Tuesday, October 19, 2004"Who said I'm terreris? Hold on, is my spelling correct?...dude,I was never gud in my own language"

"What??? I mispelled good too? You gotta be kidding. I ain't that stupid you know"


Bismillahirrahmaanirraheem...

COULD THE REAL TERRORIST PLEASE STAND UP? By: Iswardy Morni

The Events of September 11

In the event of September 11, 2001 several aircrafts almost simultaneously deviated from their flight plans and were used as missiles in the saga that was then said to have changed the world’s history forever. The world was appalled and stunned by the atrocity and finally, the table had turned. The mighty nation of the United States of America was brought down to their knees for the first time since their last defeat in the Pearl Harbour battle in the World War two.

Alas, less than 48 hours, the White house was quickly pointing fingers towards their 'most likely candidate in the FBI most wanted list' as the top most likely culprit that could carried out such 'evil' and well organised attacks. The White House saw eight series of attacks since April 1983 on the US oversea embassies and military barracks, where four were said to have had Osama’s involvement, had a significant connection with the notorious Osama Bin Laden. However, it's not only Osama who was put on trial for terrorism. The religion of Islam also has to fight tooth and nail in order for it to clear its name from any misrepresentations and misinterpretations.

What is terrorism?

Collin English Dictionary and Oxford English dictionary define terrorism as: "A systematic use of violence and intimidation to achieve some goal." And "[a] practice of using violence and intimidating methods" and some commentators added "...either by individual, organisations or state."

America and its allies are facing difficulties in drawing lines defining the word terrorism. What constitutes terrorism and what is not? A terrorist could be a terrorist to some people or a freedom fighter to others. Just like the IRA in Ireland is seen as a terrorist by the United Kingdom but freedom fighters by the US. The same goes to names like Tok Janggut, Tok Gajah, Dato' Bahaman in Malaya or Ghandi in India, or Mandela in South Africa all were seen as terrorist by their enemies but freedom fighters by their people and the rest of the world. Then who decides what is terrorism and what is not?

George Bush Jr. said: "We will not make a distinction between the terrorist who committed this act and those who harboured them" but then again, in 1980s of the Afghan-Russia conflict, Osama was trained by the CIA. Who then decides?

Who are the real terrorist?

The year was 1952 and it was Guatemala who was then lead by its leader, Jacob Arbenz. Conflict occurred when Arbenz changed the policies of the country and signed a land reform law that ultimately taken to state ownership the large number of plantations owned by US fruit companies. The United States felt that Arbenz might be an inspiration to other countries in Central America. This would undoubtedly leads to the destabilisation of the US economic interest into these countries. Arbenz had to go. Using leaflets, planted articles, news stories and comic books, the US spread the alarmist impressions that Guatemala was going to become a communist at any moment.

Rumours were spread that Arbenz's planned to replace the ordinary army with the rebels and make himself the absolute dictator of the country. The radio station controlled by US and the CIA, were spreading false news and encouraging anti communist fighters at the border ready to invade. Arbenz had however, no more than 400 men under his control during the revolution and now losing the support of the army and the air force. On June the 2nd 1954, a failed attempt made on Arbenzs' life. 2 weeks later, the US had their bombed dropped including in Guatemala City killing thousands of civilians and after consultation with the senior officer, he had to resign. The planted dictatorship by the US, after this democratically-elected leader step down on charge of promoting communism, later on carried out the killings of more than 120 000 peasants over the course of four decades. Never the world asked, who is the real terrorist?

Terrorist! Terrorist! Terrorist!

The same story happened in the Gulf. January 16, 1991 in the gulf war, with the order of Bush senior to get involved in the gulf conflict caused the death of 200 000 people which included the infamous "highway of death" in the last 'slaughter' when U.S pilot literally shot in the back retreating Iraqi civilians and soldiers. The later years seen the sanctions on Iraq, which have resulted in the death of over 1 000 000 Iraqis, including over 500 000 children, about whom former Secretary of State Madeline Albright stated that their death are "worth the cost".

In 1960 and 1964, for example, civilians again had to pay for the price of US campaign. The targeted leaders and countries were Fidel Castro in Cuba and Vietcong in Vietnam respectively. In Vietnam alone, the potential Vietcong were seen as a threat to the US armies and as they were losing the war, the secret elite team of 'Project Phoenix' was formed by offering a sum of 20 000 US dollars on the death of each Vietcong target-leaders or allies. During this project, estimated 20,000 believed-to-be 'terrorists' were assassinated by this team alone without any prior trial in the name of 'peace'

In the world history since the World War Two, US is seen to have played a significant roles in the world affairs either by a direct intervention or shadowing an event in countries around the globe by removing leaders who do not go with their ideas and policies and placing with the one who could benefit them. Native Red Indians, Hiroshima and Nagasaki, South Africa, Somalia, Zimbabwe, Cuba, Chilli, Brazil, Argentina, Indonesia, Philippine just to name but a few, were countries who had no choice but to dance with the US tune in order to fulfil the American dreams that turned out to be the natives nightmares. This is, as said by the George Bush senior when making speech addressing the world leaders: "A big Idea. A New World Order!!!"

Palestine: the real conflict

The world is still focusing their eyes on the Middle East Israel-Palestine conflict where America is known to be the biggest financial contributor to the Israeli government with the average of 3 billion US dollar per year is piped into Israel to fund the Israeli military alone. With these massive contribution on weapons and "manufactured consent" in 1948 to their 'rights' over Palestine, the Israelis slaughtered, murdered and massacred the people of Palestine including women and children with guns, tanks and artilleries as against stones, home made guns and bombs. The living example was what happened in September 1982, in refugee camps of Shabra and Shatila, in Lebnon. Shabra and Shatila was little remembered by the world but the Palestinians will never forget the bloody incidence where over 3500 women and children were butchered in open ground by the order of the then Israel minister of defence, Ariel Sharon.

The history of massacre and violence on the Palestinians, however, was earlier and darker than that. The Palestinians suffering aged more than 50 years ago prior and post the so called the 'declaration of independence' of Israel state in May 1948. The British decided to end their colonisation and instead of handing the Palestine over to their rightful owner, they made a declaration of independence and an agreement known as the Balfour agreement with the Zionist movement. Since then, Palestinians have lost their land, their identity and their holy sanctuary Al Aqsa to the blood-thirsty Zionist while millions others had been forced out of the Palestine to the nearest neighbouring land as refugees. In the mean time, million other Jews from around the world were brought over to Palestine and given the automatic citizenship upon entering Palestine. A right given by the law passed in 1950 that was and still is known as The Law of Return.

In hope that the world will forget their evil actions after more than half a decade, the world was struck by the Intifada or the uprising of the oppressed people of Palestine. Since the first uprising on 29th September

The world is still focusing their eyes on the Middle East Israel-Palestine 2000 until early 2002, more than 900 Palestinians people martyred and almost 400 Israelis died. The Palestinians freedom fighters either from Hamas, Islamic Jihad or Al Fatah are labelled terrorists by the Israeli government and the US while the so called 'hard impact retaliations' made by the Israelis on the refugees camp shooting and bombing blindly making no distinction between men, women or children were seen as a self defence act. The cowardice acts of the Israeli armies are clearly portrayed in scenes where they opened fire behind tanks and shield lorries, armed with the latest weapons and bullet proof vest while the children of Palestine are at the open space armed with nothing but stones and courage.

Since World War Two, United States of America was believed to be the caused, either by policy, shadowing or direct intervention, the death of over eight millions people around the world. This figure does not include the wounded, the imprisoned, the displaced, the refugees and so on.

Martin Luther King Jr stated in 1967, during the Vietnam war that caused the life of four million people, "My governmnet is the world's leading purveyor of violence… Shocking and horifying".

Now, having said all that, could the real terrorist please stand up?

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 6:17 PM

 

~ Monday, October 18, 2004"Apa? Pak cik nak join main ngan kitorang?...Kalau cam tu kena bayar $10 dollar utk sejam"

"Amboi...kecik2 dah pandai main duit aaa...ko ni nak jd pakar ekonomi ke ape?"

"Ehe,takde la pak cik,saya nak jd ALONG, yg selalu pukul org bila tak bayar hutang tu"

"Tingginye cita2 ko...pak cik kasi tau mak ko kang"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Kegiatan-Kegiatan Asas Ekonomi Negara

Oleh USTAZ HANAFI ABD. RAHMAN*

Ulama ekonomi Islam telah membahagikan kegiatan asas ekonomi negara kepada dua bentuk iaitu 1) Ekonomi tabi'e – berbentuk pertanian dan pertukangan dan 2) Ekonomi suntikan - berbentuk perniagaan dan pelaburan.
Penekanan Islam terhadap ekonomi tabi'e khususnya pertanian dapat di perhatikan dalam firman Allah s.w.t. bermaksud: "(Yusuf) berkata: (hendaklah) kamu bercucuk tanam selama tujuh tahun sebagaimana biasa, maka apa yang telah kamu tuai, hendaklah kamu tinggalkan ia pada tangkalnya melainkan sedikit (daripadanya yang) kamu (peruntukan untuk) makan." (Yusuf: 47)

Menurut ulama sejarah, Nabi Yusuf a.s. dalam usahanya meningkatkan hasil pertanian, bukan sahaja menyeru kepada usaha-usaha penanaman semata-mata malahan menyediakan dan menggunakan peralatan dan keperluan yang berkaitan bagi mencapai hasil yang paling baik. Contohnya, penggunaan kincir air telah diperluaskan bagi melancarkan perjalanan saliran.

Ayat di atas juga menerangkan bahawa Islam menggalakkan agar merancang dalam menghasilkan pendapatan melebihi keperluan terutamanya dalam keperluan- keperluan asasi.Ini termasuklah menyimpan hasil-hasil yang berlebihan untuk kegunaan-kegunaan ketika ditimpa musibah dan dapat pula dimanfaatkan kepada masyarakat Islam secara yang lebih luas dengan menggunakan cara-cara yang sebaik-baiknya.

Ini tidaklah bertentangan dengan konsep zuhud yang dianjurkan oleh Islam kerana usaha tersebut dianggap sebagai ibadat manakala tuntutan zuhud pula melarang hati manusia terpaut dengan hasil tersebut sehingga menghalang daripada menyalurkan manfaat tersebut kepada orang ramai.

Industri yang dalam bentuk tradisionalnya disifatkan sebagai pertukangan khususnya melibatkan penggunaan besi di sebut oleh Allah dengan maksud, "(Zulkarnain) berkata: Segala yang Tuhanku anugerahkan kepadaku padanya (bidang tersebut) adalah lebih baik (dari gaji dan upah). Maka bantulah aku dengan kekuat(pekerja-pekerja dan peralatan) nescaya aku akan jadikan (dirikan) di antara kamu dan mereka dinding (yang teguh untuk memisahkan kamu daripada kejahatan mereka). Berilah kepadaku keratan-keratan besi sehingga besi itu (menjadi) sama tinggi dengan dua puncak gunung yang tinggi itu, (lantas) dia (Zulkarnain) berkata: Tiuplah api itu, sehingga besi itu menjadi merah (seperti) api, (kemudian) dia berkata (lagi): Berilah aku tembaga nescaya kutuangkan ke atas besi panas itu." (Al-Kahfi: 95-96)

Ayat di atas menerangkan bahawa kekuatan tidak boleh dipisahkan daripada besi sebagaimana yang disebut oleh Allah dengan maksudnya,"Dan Kami turunkan besi (yang padanya) kekuatan yang hebat dan kemanfaatan (yang berbagai-bagai) kepada manusia dan (supaya) Allah mengetahui orang yang menolong (agama)-Nya dan para Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Hadid: 24)
Perkataan 'ma makkani fihi rabbi' (segala yang Tuhanku anugerahkan kepadaku pada bidang tersebut) menerangkan tahap keperluan yang diperlukan adalah mampu menjayakan rancangan-rancangan yang di putuskan. Kegagalan mencapai tahap yang dirancang adalah kegagalan yang besar sekalipun mempunyai jumlah pemikirdan pakar yang ramai.

Dalam aspek yang lain, ulama telah beristinbatkan daripada ayat di atas bahawa tahap keselamatan yang paling minimun bagi masyarakat Islam adalah mampu mengawal dari gangguan musuh. Sesungguhnya kekuatan industri adalah sebahagian daripada kekuatan ekonomi negara manakala kekuatan pertahanan pula adalah sebahagian keperluan negara.

Tentang penyuntikan harta pula, Allah s.w.t. telah menggambarkan kelebihan orang yang berbelanja pada jalannya melalui firman-Nya yang bermaksud, "Bandingan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah laksana satu benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai itu ada seratus biji, dan Allah menggandakan (ganjaran) kepada sesiapa yang ia kehendakidan Allah itu Maha Luas (kurniaannya) lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 261)

Firman Allah s.w.t. lagi dengan maksud, "Dan bandingan orang yang membelanjakan harta mereka kerana mencari keredhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa (mereka), adalah laksana satu kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun tersebut menghasilkan buahnya dua kali ganda, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka memadailah hujan gerimis(menyiraminya) dan Allah itu Maha Melihat apa yang kamu lakukan." (Al-Baqarah: 265)

Allah s.w.t. selanjutnya berfirman dengan maksud, "Dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta harta dan diri kamu." (Saaf: 11)

Usaha-usaha membiakkan harta terkumpul adalah suatu ibadat yang bukanlah mampu dilakukan oleh semua orang. Ia hanya menjadi peluang yang hanya boleh direbut oleh mereka yang berkemahiran dalam bidang tersebut kerana memerlukan keberanian, kebijaksanaan dan lain-lain persediaan yang lebih rumit berbanding dengan ekonomi tabie tadi.

Menurut Prof. Dr. Yusuf Kamal Mohammad, Penasihat Bank Islam Dubai, "Berbeza dengan ekonomi tabe'i yang menjadi kegiatan asas dalam sejarah ekonomi manusia, sejarah kegiatan penyuntikan harta samada berupa perniagaan atau pelaburan telah berkembang dengan agak lewat disebabkan tuntutan masyarakat yang semakin maju dan pesat."

Sambung beliau lagi, "Bidang suntikan ini lebih mencabar lebih-lebih lagi dewasa ini, kegiatan tersebut lebih terdedah kepada aktiviti-aktiviti yang haram seperti riba, penipuan dan pemilikan harta secara yang menyalahi syara'. Oleh itu, beberapa penelitian hendaklah dibuat secara cermat supaya aktiviti perniagaan dan pelaburan bergerak selari dengan ajaran Islam."

* Penulis merupakan bekas Pengarah MANHAL (Markaz Pengumpulan dan Kajian Ilmiah) PMRAM, Kaherah, Mesir.

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 8:43 PM

 

~ Sunday, October 17, 2004"Apa kita nak borak aaa...aku pun dah takde idea nak ckp apa ni."
"Bulan pose ni mana elok borak2 la...baik kita tilawah Quran sesama."
"Ni yg rasa nak duduk tahiyat akhir sambil menitiskan air mata ni...insap2"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Risalah: Between Yesterday and Today - Hasan Al Banna (pengasas Ikhwan Al Muslimin)

Between Yesterday and Today

In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate

Praise be to Allah, may He bless and save Our guide Muhammad, the victor and the Seal of all prophets, His family and his Companions.

The Message of the Faithful Prophet

Thirteen hundred and seventy years ago, Muhammad ibn 'Abdullah, the Illiterate Prophet, proclaimed in the heart of Mecca from Mount Al-Safa:

"O mankind, I am sent to you all as a messenger of Allah, to whom belongs the dominion of the heavens and the earth: There is no god but He; it is He who gives life and brings about death. Therefore believe in Allah and His messenger, the Prophet can neither read or write, who believes in Allah and His Words, and follow him. So that you may be guided"
(Surat-al-A'raaf (7), ayah 158)

This universal mission marked the boundary for all of creation between a dark, oppressive past and a brilliant, shining future, as well as a prosperous and exuberant present A clear announcement of a new order decreed by Allah, the all knowing, the all Wise. Its herald was Mohammed, the bringer of glad tidings and a warner. Its Book was the clear and Enlightening Qur'an. Its soldiers were the vanguards of the Emigrants and the Ansar (helpers) and those who followed them in doing good. It was not contrived by man: it was rather a favour from Allah, for who is better than Allah in his favours?

"Thou didst not know what the Book was, nor the Faith, but We have made it a light through which We guide those whom We will of our worshippers. And truly thou dost guide to a straight path, the path of Allah to whom belongs all that is in the heavens and the earth. Do not all things proceed to Allah?"

(Surat-ash-Shura (42), ayahs 52-53)

The Quranic Method for Social Reform

The Qur'an contains the principles of complete social reform. It was revealed to the Prophet (PBUH) and gradually declared to the Believers over time, depending on the fall of events, circumstances, and situations:

"In this manner, so that We may reinforce thy heart with it, and We have set it out in order. And they do not bring thee any similitude, but that we bring thee the truth, and a better one as exposition"

(Surat-al-Furqaan (25), ayahs 32-33)

This continued for some twenty two years until the revelation was complete, preserved within the hearts and written notes of men. Now Allah had gathered therein an explanation for everything concerning this Ummah and the bases for complete social reform. All of which may be summarised under these headings:

a) Godliness. (i.e everything that we do is for the sake of Allah alone)

b) The elevation of the human spirit.

c) The doctrine of reward and punishment.

d) The proclamation of the brotherhood of man.

e) Advancement for men and women together; the declaration of their joint responsibility and their equality: the precise definition of their respective duties.

f) The safeguarding of society by stipulating the right to life, property, work, health, freedom, education, and security for every member, and defining the legitimate sources of gain.

g) The control of the two instincts: the instinct of self preservation and the instinct of the preservation of the species; the regulation of the alimentary and sexual demands.

h) Severity in punishing cardinal crimes.

i) The confirmation of the unity of the Umma and condemnation of all the causes and symptoms of disunity.

j) The obligation of the Ummah to wage jihad to safeguard the principles of justice provided by this order.

k) valuing the state as an embodiment of the ideology, capable to defend itself, and responsible for fulfilling its aim within its own society as well as for conveying it to mankind as a whole.

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 6:21 PM